Algemene voorwaarden Atheco Verhuur

1. Definities

Atheco: Atheco Gereedschap en Steigerverhuur, kamer van koophandel inschrijvingsnummer 34333072.
AV: De onderhavige algemene voorwaarden van Atheco
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die wordt aangegaan door of met Atheco
Huurovereenkomst: Overeenkomst waarbij Atheco optreedt als verhuurder van goederen.
Koopovereenkomst: Overeenkomst waarbij Atheco optreedt als verkoper van goederen.
Wederpartij(en): De rechtsperso(o)n(en) of natuurlijke perso(o)n(en) die een overeenkomst sluit(en) met Atheco.
Partijen: Atheco en de wederpartij(en) tezamen.
Offerte: Vrijblijvend aanbod van Atheco aan een wederpartij.
Opdracht: Verzoek van een wederpartij aan Atheco voor het leveren van goederen en/of diensten.
Aanvaarding: Schriftelijk akkoord van Atheco om aan een opdracht te voldoen.
Goederen: Alle materialen, gereedschappen en overige goederen die door Atheco in het kader van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst, door Atheco aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, geleverd en/of gemonteerd.
Diensten: Het tegen betaling verrichten van werkzaamheden door Atheco voor een wederpartij.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Atheco en wederpartijen. Daarnaast zijn deze AV eveneens van toepassing op alle offertes die Atheco aan wederpartijen uitbrengt.
3. Totstandkoming overeenkomsten
3.1. Alle offertes die door Atheco aan wederpartijen worden uitgebracht zijn geheel vrijblijvend. Op iedere offerte staat een geldigheidsduur vermeld. Indien een offerte van Atheco niet binnen de daarop omschreven termijn wordt geaccepteerd verliest de offerte haar geldigheid en kan op de offerte door de wederpartij geen beroep meer worden gedaan.
3.2. Overeenkomsten met Atheco komen tot stand zodra Atheco een door een wederpartij gegeven opdracht en/of aanbod heeft aanvaard. Aanvaarding van de opdracht door Atheco vindt schriftelijk plaats onder gelijktijdige toezending van de onderhavige AV.

4. Levering en risico

4.1. De Levering van goederen of diensten door Atheco aan de wederpartij vindt plaats op een tussen partijen nader overeen te komen wijze.
4.2. Indien partijen overeen komen dat Atheco goederen aflevert op een door de wederpartij aangewezen locatie, dan is de wederpartij verplicht ervoor te zorgen dat de door haar aangewezen locatie voor Atheco goed toegankelijk is. Dat geldt ook indien is overeengekomen dat Atheco door haar geleverde goederen op een bepaalde locatie dient op te halen.
4.3. De levertijd van goederen of diensten door Atheco aan de wederpartij wordt tussen partijen overeengekomen.
4.4. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Atheco krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan. Ook is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Atheco de van Atheco gehuurde goederen van een in de huurovereenkomst aangegeven werklocatie te verwijderen en naar een andere locatie te verplaatsen.

5. Eigendomsvoorbehoud bij koopovereenkomst

5.1. Indien sprake is van een koopovereenkomst tussen Atheco en een wederpartij blijven de door de wederpartij van Atheco gekochte en door Atheco geleverde goederen in eigendom bij Atheco totdat de wederpartij de koopsom volledig heeft betaald aan Atheco. Pas na betaling van de volledige koopsom verkrijgt de wederpartij de eigendom over de betreffende goederen.
5.2. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Atheco krachtens koopovereenkomst geleverde goederen onder te verhuren, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op andere wijze af te staan, zolang de volledige koopprijs nog niet door de wederpartij aan Atheco is betaald.

6. Betalingen

6.1. Alle bedragen die door een wederpartij aan Atheco moeten worden betaald krachtens een overeenkomst, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door de wederpartij aan Atheco te worden betaald.
6.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atheco mag door een wederpartij niet worden verrekend.
6.3. Indien een wederpartij niet aan zijn onder 5.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Atheco gerechtigd een redelijk bedrag aan buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen.
6.4. Indien een wederpartij niet aan zijn onder 5.1 genoemde betalingsverplichtingen voldoet is Atheco gerechtigd haar vordering op de wederpartij door een derde te laten incasseren. Alle hiermee gepaard gaande buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De omvang van deze kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend bepaald door de hoogte van de facturen van een door Atheco ingeschakelde advocaat, incassobureau en/of deurwaarder alsmede de overige proceskosten van een gerechtelijke procedure.

7. Zorgplicht wederpartij

7.1. De wederpartij is verplicht om alle door Atheco aan de wederpartij krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen te bewaren en te onderhouden als een goed huisvader/huurder. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor alle door Atheco aan de wederpartij krachtens een huurovereenkomst geleverde goederen vanaf het moment van aflevering tot het moment dat de goederen weer in bezit zijn van Atheco.
7.2. Storingen aan door Atheco krachtens huurovereenkomst geleverde goederen dienen onmiddellijk schriftelijk aan Atheco te worden gemeld. Indien nodig wordt door Atheco voor vervangende goederen gezorgd. Algehele of gedeeltelijke restitutie van de overeengekomen huurprijs is uitgesloten.
7.3. De wederpartij is ingeval van vermissing, diefstal, beschadiging, vergaan en/of verduistering van de door Atheco krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen, verplicht dit onmiddellijk schriftelijk bij Atheco te melden.
7.4. Het is de wederpartij verboden de krachtens een huurovereenkomst door Atheco ter beschikking gestelde goederen geheel of gedeeltelijk te demonteren, tenzij het gaat om de gebruikelijke uitwisseling van accessoires als bijvoorbeeld zaagbladen en boren.
7.5. Het is de wederpartij verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atheco reparatiewerkzaamheden te verrichten of te laten verrichten aan krachtens een huurovereenkomst door Atheco aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen.
7.6. De wederpartij is verplicht de door Atheco geleverde goederen te gebruiken met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksinstructies behorende bij de betreffende goederen.

8. Verzekering en schade

8.1. De wederpartij is verplicht om alle krachtens een huurovereenkomst door Atheco aan de wederpartij ter beschikking gestelde goederen te verzekeren tegen de nieuwwaarde van die goederen. Die verzekering dient te gelden voor alle soorten schades en diefstal. De wederpartij is gehouden om iedere uitkering uit hoofde van een dergelijke verzekering aan Atheco door te betalen binnen 14 dagen nadat de verzekering tot uitkering aan de wederpartij is overgegaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.2.
8.2. De wederpartij is gehouden om alle ontstane schade aan door Atheco krachtens een huurovereenkomst ter beschikking gestelde goederen aan Atheco te vergoeden. De schade wordt berekend op basis van de nieuwwaarde van die goederen. Ook is de wederpartij gehouden alle schade die het gevolg is van diefstal van de door Atheco geleverde goederen, aan Atheco te vergoeden.

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1. Atheco is niet aansprakelijk voor alle schades van een wederpartij en/of derden die voortvloeien uit de ondeugdelijkheid van door Atheco geleverde goederen en/of verrichte diensten.
9.2. Atheco is daarnaast niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, schuld en/of nalatigheid van de wederpartij en/of derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Atheco is Nederlands recht van toepassing.
10.2. De rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Atheco en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de Rechtbank Haarlem, sector kanton locatie Zaandam, bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

11. Derdenbeding

11.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen
te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de
Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

11.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde
derde afgeven,zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal
vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de
onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden.

Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

11.3. Indien de situatie van sub 1.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren,
is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd
van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.

11.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

11.5. Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.